บุคลากร

นายชินกร คะอังกุ

นายชินกร คะอังกุ

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ

นางเรณู สังข์ขาว

นางเรณู สังข์ขาว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายขวัญถิ่น สมคะเณย์

นายขวัญถิ่น สมคะเณย์

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

พิมพ์