วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย

สารบัญ

วิสัยทัศน์ 

“สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นองค์กรหลักในการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประชาชนได้รับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพตามช่วงวัย  ชุมชนเข้มแข็ง มีคุณธรรม และยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21”

พิมพ์