ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

 

สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2536 ตั้งอยู่ที่ชุมชนแสนสวาสดิ์    ถนนวรรณกาล  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ  ลักษณะตัวอาคารเป็นอาคารคอนกรีตสองชั้น

ปี พ.ศ. 2546 จัดตั้งเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน จัดตั้งเป็นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ หน่วยงานการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เรียกโดยย่อว่า “สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Amnat Charoen Provincial Office of the Non-Formal and Informal Education” อันเป็นผลสืบเนื่องจากการมีประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่    4  มีนาคม พ.ศ. 2551  ทำให้มีการปรับเปลี่ยนชื่อและอำนาจหน้าที่ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นชื่อดังกล่าวข้างต้น และมีอำนาจหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภายในจังหวัด รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. จัดทำยุทธศาสตร์เป้าหมาย และแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน

2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

3. วิเคราะห์ จัดตั้ง จัดสรรเงินงบประมาณให้แก่สถานศึกษาและภาคีเครือข่ายที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย

5. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบตามที่กฎหมายกำหนด

6. ส่งเสริม สนับสนุนการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และการเทียบระดับการศึกษา

7. ส่งเสริม และพัฒนาหลักสูตร สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย

8. ระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุน การจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

9. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

10. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และภาคีเครือข่าย

11. ส่งเสริม สนับสนุนติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

12. กำกับ ดูแล นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย

13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ที่ตั้ง สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งอยู่ที่ ชุมชนแสนสวาสดิ์ ถนนวรรณกาล ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000 โทรศัพท์ 045-511-912 โทรสาร 045-451-925 เว็บไซด์ www.amnat.nfe.go.th

พิมพ์