แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อ

แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ร้องขอข้อเสนอการกำหนดผลการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุและการกำหนดคุณสมบัติผู้ขออนุญาติ

ว 214 หน้า 1

ว 214 หน้า 2

 

ว 214 หน้า 3

พิมพ์