หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา หรือการ จ้างที่ปรึกษา ที่ไสมารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติ

หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือการจ้างที่ปรึกษาที่ได้รับการอนุมัติ

 ประกาศคณะกรรมการนโยบายหน้า 2

 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายหน้า 2

พิมพ์