การเตรียมการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ

การเตรียมการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ

 หนังสือเวียนว208 Page 1

Continue Reading

พิมพ์

แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อ

แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ร้องขอข้อเสนอการกำหนดผลการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุและการกำหนดคุณสมบัติผู้ขออนุญาติ

ว 214 หน้า 1

Continue Reading

พิมพ์

หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา หรือการ จ้างที่ปรึกษา ที่ไสมารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติ

หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือการจ้างที่ปรึกษาที่ได้รับการอนุมัติ

 ประกาศคณะกรรมการนโยบายหน้า 2

Continue Reading

พิมพ์

การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม

วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน จังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจาก นายธฤติ ประสานสอน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน จังหวัดอุบลราชธานี

Continue Reading

พิมพ์

นายชินกร คะอังกุ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน การประชุม เพื่อดำเนินการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5ดีพรีเมี่ยม

5 มิถุนายน 2563 นายชินกร คะอังกุ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน การประชุม เพื่อดำเนินการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5ดีพรีเมี่ยม

Continue Reading

พิมพ์

  • 1
  • 2